การสับเปลี่ยนข้าราชการพลเรือนไปยังหน่วยงานของรัฐ

 Aug, 08 - 2018   news

คณะรัฐมนตรี ได้มีมติให้ทำการสับเปลี่ยนข้าราชการพลเรือนไปยังหน่วยงานของรัฐหลายแห่งภายใต้กระทรวงการคลัง การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้น ตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี นายกุลิตสมบัติศิริได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงพลังงานจากตำแหน่งปัจจุบันในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากร ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการกรมสรรพสามิต

นายกฤษฎาจิราวรรณาเข้ารับตำแหน่งแทนนายกเทศมนตรี ณ กรมศุลกากร อธิบดีกรมธนารักษ์ Pajara Anantasilpa จะเข้ารับตำแหน่ง Kritsada ที่กรมสรรพสามิต รองปลัดกระทรวงการคลังได้รับคำสั่งให้เป็นอธิบดีกรมธนารักษ์ การนัดหมายใหม่จะมีผลในวันที่ 1 ตุลาคม การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มีผลต่อเลขานุการถาวรของกระทรวงพลังงาน Thammayot Srichuai ซึ่งกล่าวว่านี่เป็นครั้งที่สามที่เขาย้ายจากผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการคลังไปเป็นกระทรวงพลังงาน การเปลี่ยนแปลงนี้จะไม่มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการของกระทรวงพลังงานเพราะกระทรวงมีระบบที่สามารถรองรับการถ่ายโอนเจ้าหน้าที่ได้อย่างราบรื่น


Related articles