ประเทศไทยมีความก้าวหน้าในการผลิตยารักษาโรคเรื้อรัง

 Jun, 05 - 2018   health news

ยาไทยเริ่มเข้าสู่ตลาดอาเซียนโดยมีรายได้ประมาณ 80 ล้านบาทในปีที่แล้วเนื่องจากเภสัชภัณฑ์ที่จดทะเบียนในภูมิภาคอาเซียน นายแพทย์ดิลพ์วิทิต Attavechakul ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมกล่าวว่าประเทศไทยมีความก้าวหน้าในการผลิตยารักษาโรคเรื้อรังที่ส่งออกไปยังหลายประเทศในอาเซียนโดยส่วนใหญ่เป็นประเทศกัมพูชาพม่าลาวและเวียดนาม

ยาต้านไวรัสสำหรับโรคเอดส์การป้องกันโรคเบาหวานและการต่อต้าน ยาความดันโลหิตสูงเป็นยาที่นิยมมากที่สุดในบรรดายาทั้งหมด โรงงานผลิตยาไทย ยาไทยมีรายได้ประมาณ 80 ล้านบาทในปีที่ผ่านมาเนื่องจากเป็นเภสัชภัณฑ์ที่จดทะเบียนในภูมิภาคอาเซียน ความนิยมที่ได้รับนี้เป็นเพราะผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นในคุณภาพยาไทยที่ได้มาตรฐานภายใต้ GPO และจำหน่ายทั้งในโรงพยาบาลและร้านขายยา


Related articles