พื้นฐานอยู่บนตัวเลขที่ล้าสมัยและไม่ถูกต้อง

 Dec, 19 - 2018   news

รัฐบาลอ้างว่ารายงานนี้มีพื้นฐานอยู่บนตัวเลขที่ล้าสมัยและไม่ถูกต้อง Kobsak อ้างว่าจำนวนคนไทยที่ยากจนได้ลดลงจาก 34.1 ล้านคนในปี 1991 เป็น 6.2 ล้านคน มีรายได้ต่อเดือนต่ำกว่า 2,686 ล้านบาทลดลงจาก 5.8 ล้านคนในปีพ. ศ. 2562 เป็น 5.3 ล้านคนในปีพ. ศ. 2562 การลดความยากจนเกิดจาก การเติบโตทางเศรษฐกิจและนโยบายสวัสดิการของรัฐบาล

รวมถึงเอกสารประกอบคำบรรยายด้วยเงินสด กระทรวงการคลังเมื่อวานนี้ระบุว่าโครงการสวัสดิการสังคมของรัฐบาลมีจำนวนถึง 14.5 ล้านคนโดย 8.3 ล้านคนมีรายได้น้อยกว่า 30,000 บาทต่อปี อย่างไรก็ตามความแตกต่างของรายได้และสินทรัพย์ยังคงเป็นปัญหาใหญ่ Kobsak ยอมรับ “ความไม่เสมอภาคยังคงสูงอยู่ดังนั้นเราจำเป็นต้องมีกลไกในการดูแลเรื่องนี้


Related articles